Home » Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Mercateo

Preambula

Obchodný model spoločnosti Mercateo kombinuje širokú škálu produktov a služieb spĺňajúcich obchodné a profesionálne požiadavky s funkciami elektronického zásobovania (e-procurement). Platforma Mercateo združuje svojich dodávateľov a ponúka ich produkty svojim zákazníkom. Mercateo vystupuje v tomto procese ako sprostredkovateľ medzi dodávateľom a zákazníkom. Táto zásobovacia platforma je k dispozícii vo viacerých krajinách a v každom prípade je prevádzkovaná miestnou pobočkou spoločnosti Mercateo. Prehľad jednotlivých zásobovacích platforiem a národných dcérskych spoločností Mercateo je k dispozícii na stránke https://www.mercateo.com/corporate/info/contractual-partners/.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sa delia na Časť A, ktorá upravuje podmienky používania zásobovacej platformy, ako aj všeobecné podmienky zmluvného vzťahu s Konajúcou osobou / Zákazníkom a Časť B, ktorá stanovuje podmienky predaja Položiek zobrazených na zásobovacej platforme.

A Všeobecná časť

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

B Všeobecné podmienky predaja

1
2
3
4
5
6
7
8
9

A Všeobecná časť

1 Predmet zmluvy

Spoločnosť Mercateo konajúca ako one-stop shop ponúka širokú škálu produktov a služieb svojich rôznych dodávateľov na zásobovacej platforme, na ktorej si zákazníci môžu objednať Položky priamo od spoločnosti Mercateo. Okrem toho spoločnosť Mercateo ponúka zákazníkom rôzne modulárne funkcie elektronického zásobovania na základe samostatných popisov služieb a / alebo podmienok.

2 Definície

2.1 ‘Mercateo’ znamená príslušnú národnú dcérsku spoločnosť spoločnosti Mercateo, ktorá prevádzkuje zásobovaciu platformu na území, kde sa realizuje dodanie. Prehľad národných dcérskych spoločností Mercateo a ich jednotlivých zásobovacích platforiem je k dispozícii na stránke https://www.mercateo.com/corporate/info/contractual-partners/.

2.2 ‘Zásobovacie platforma’ predstavuje elektronickú platformu špecifickú pre danú krajinu, kde môžu zákazníci u spoločnosti Mercateo zadávať objednávky na svoje obchodné a profesijné požiadavky. Prehľad jednotlivých zásobovacích platforiem je k dispozícii na stránke https://www.mercateo.com/corporate/info/contractual-partners/.

2.3 ‘Zmluvné územie’ je územie, na ktorom je registrovaná dcérska spoločnosť spoločnosti Mercateo plniaca zmluvné podmienky.

2.4 ‘Zákazník’ je akýkoľvek podnikateľ, registrovaný na zásobovacej platforme.

2.5 ‘Podnikateľ’ je fyzická alebo právnická osoba, alebo partnerstvo s právnou subjektivitou, ktorá pri uzatváraní právnych transakcií pôsobí ako konateľ svojej obchodnej, podnikateľskej alebo profesijnej činnosti. Sú to nezávislí pracovníci, úrady, spoločnosti podľa verejného práva a združenia.

2.6 ‘Dodávateľ’ je obchodná spoločnosť, od ktorej spoločnosť Mercateo nakupuje položky na účely plnenia svojich zmluvných záväzkov so zákazníkom a ktorá zabezpečuje dodávku pre zákazníka.

2.7 ‘Konajúca osoba / Zákazník’ je skutočný užívateľ Zásobovacej platformy.

2.8 ‘Zmluvná strana´ môže znamenať spoločnosť Mercateo, Konajúcu osobu alebo Zákazníka.

2.9 ‘Tretia strana’ znamená akýkoľvek subjekt, na ktorý sa nevzťahuje pojem ‘Zmluvná strana’.

2.10 ‘Pridružená spoločnosť’ Zmluvnej strany znamená akýkoľvek právny subjekt, osobu alebo organizáciu (každá ďalej len ‘Spoločnosť’) ktorá

1. je ovládaná príslušnou Zmluvnou stranou, alebo
2. ovláda príslušnú Zmluvnú stranu, alebo
3. je ovládaná rovnakou spoločnosťou, ktorá riadi príslušnú zmluvnú stranu. ‘Ovládanie’ znamená priame alebo nepriame vlastníctvo viac ako 50% hlasovacích právach takej spoločnosti, alebo zmluvným, prípadne iným spôsobom udelené oprávnenie menovať vedenie tejto zmluvnej strany.

2.11 ‘Položky’ sú tovary a služby, ktoré spoločnosť Mercateo ponúka na zásobovacej platforme.

2.12 ‘Zmluva’ znamená akúkoľvek dohodu uzatvorenú medzi Zmluvnými stranami, ktorá sa týka predmetu zmluvy.

3 Zahrnutie všeobecných obchodných podmienok

3.1 Pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodli inak, zmluvný vzťah medzi nimi sa riadi výlučne týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami v platnom znení. Všeobecné obchodné podmienky sú k dispozícii na nahliadnutie a tlač na stránke https://www.mercateo.com/corporate/info/contractual-partners/.

3.2 Týmto sa výslovne namieta voči zahrnutiu akýchkoľvek všeobecných obchodných podmienok Konajúcej strany / Zákazníka, ktoré sú v rozpore so Všeobecným obchodnými podmienkami spoločnosti Mercateo.

4 Používanie Mercateo

4.1 Používaním zásobovacej platformy udeľuje Konajúca osoba / Zákazník svoj súhlas s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

4.2 Registráciou Spoločnosti na platforme Mercateo vstupuje konajúca osoba do zmluvného vzťahu so spoločnosťou Mercateo v zastúpení registrovanej spoločnosti. Konajúca osoba prehlasuje a potvrdzuje, že je oprávnená zaviazať túto spoločnosť k týmto obchodným podmienkam. V ojedinelých prípadoch, keď spoločnosť nie je náležite zastúpená pri uzatváraní zmluvy, je Spoločnosť povinná schváliť užívateľský vzťah v čase zadania svojej prvej objednávky u spoločnosti Mercateo.

4.3 Zákazník je oprávnený pridať pridružené spoločnosti pod svojim zákazníckym číslom, ktorých sídlo sa nachádza na rovnakom Zmluvnom území, ako Zákazník, a zahrnúť ich do užívateľského vzťahu. Zákazník prehlasuje a potvrdzuje, že je oprávnený zaviazať tieto pridružené spoločnosti k týmto všeobecným obchodným podmienkam.

4.4 Konajúca osoba / Zákazník zabezpečí dodržiavanie a prijatie týchto Všeobecných obchodných podmienok, ako aj všetkých iných vzťahujúcich sa zmluvných dohôd uzatvorených medzi Konajúcou osobou / Zákazníkom a spoločnosťou Mercateo zo strany Tretej strany, ktorej služby ponechala (napr. ako poskytovateľ služieb v súvislosti so zásobovacou platformou). Konajúca osoba /Zákazník je zodpovedný za akýkoľvek čin alebo opomenutie ktorých sa dopustí Tretia strana, ktoré súvisia s jej vymenovaním Konajúcou osobou / Zákazníkom, a ktoré predstavujú porušenie týchto Všeobecných obchodných podmienok.

4.5 V prípade, že po uzavretí zmluvy spoločnosť Mercateo zistí, že Zákazníkom nie je Podnikateľ, ale spotrebiteľ, je spoločnosť Mercateo oprávnená v primeranej lehote vyhlásiť svoje odstúpenie od zmluvy.

4.6 Fyzické osoby konajúce ako Spoločnosť, alebo v zastúpení Spoločnosti, musia mať najmenej 18 rokov.

4.7 Spoločnosť Mercateo udeľuje Konajúcej osobe / Zákazníkovi celosvetovú, neexkluzívnu, bezplatnú, neprevoditeľnú licenciu bez možnosti sublicencie na účely používania zásobovacej platformy v spojitosti s predmetom zmluvy na obdobie užívateľského vzťahu a v súlade s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

4.8 Konajúca osoba / Zákazník je zodpovedný za to, že má k dispozícii požadované technické vybavenie – predovšetkým vhodný hardvér a softvérový operačný systém, vhodné internetové pripojenie a štandardný aktuálny internetový prehliadač na prístup k zásobovacej platforme. Spoločnosť Mercateo na požiadanie informuje Konajúcu osobu / Zákazníka o systémových požiadavkách.

5 Povinnosti Konajúcej osoby

5.1 Pri používaní zásobovacej platformy sa Konajúca osoba / Zákazník zaväzuje, že neporuší žiadne príslušné právne predpisy, tieto Všeobecné obchodné podmienky ani iné zmluvné dojednania.

5.2 Obsah, ktorý poskytuje Mercateo na zásobovacej platforme alebo prostredníctvom Tretích strán, ako sú texty, grafika, logá, obrázky, videoklipy, je chránený miestnymi a medzinárodnými zákonmi o autorských právach a databázach, a nesmie sa použiť bez výslovného súhlasu držiteľa príslušných práv. Konajúca osoba / Zákazník nemôže používať automatizované programy, ako sú softvéry na prehľadávanie dát alebo extrakcie dát, na extrakciu akýchkoľvek dôležitých komponentov zo zásobovacej platformy alebo ponúk pridružených spoločností Mercateo, alebo služieb na účely ich opakovaného použitia bez výslovného súhlasu príslušného držiteľa práv. Okrem toho Konajúca osoba / Zákazník nemôže vytvárať alebo zverejňovať vlastnú databázu obsahujúcu významné časti ponúk, služieb alebo podmienok zásobovacej platformy bez výslovného súhlasu príslušného držiteľa práv. Ďalej Konajúca osoba / Zákazník nemôže realizovať akékoľvek úpravy, reverzné inžinierstvo, demontáž, rekonštrukciu, dekompiláciu alebo kopírovanie obsahu uvedeného na zásobovacej platforme. Konajúca osoba / Zákazník zodpovedá za preukázanie súhlasu udeleného zo strany držiteľa práva.

6 4 Elektronická komunikácia, zodpovednosť za prístupové údaje

6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ak záväzné právne predpisy nevyžadujú iný druh komunikácie, môžu byť všetky zmluvne relevantné vyhlásenia podaná v písomnej alebo elektronickej podobe.

6.2 Údaje požadované spoločnosťou Mercateo a poskytnuté pri registrácii musia byť úplné a správne. V prípade zmeny údajov po registrácii Konajúca osoba / Zákazník súhlasí s okamžitou aktualizáciou týchto zmien vo svojom zákazníckom účte.

6.3 Konajúca osoba / Zákazník je zodpovedný za zachovanie dôvernosti svojich prihlasovacích údajov potrebných pre prístup k zásobovacej platforme. Konajúca osoba / Zákazník nesmie prihlasovacie údaje odovzdať žiadnej tretej strane.

6.4 Konajúca osoba / Zákazník zodpovedá za všetky činnosti uskutočnené pod svojim zákazníckym účtom a podlieha zodpovednosti v zmysle všeobecných zákonných nariadení.

6.5 Konajúca osoba / Zákazník musí bezodkladne informovať Mercateo, ak má podozrenie, že neoprávnená tretia strana získala jej prihlasovacie údaje, alebo použila prihlasovacie údaje bez oprávnenia, alebo ak má dôvod sa domnievať, že môže dôjsť k takejto činnosti.

7 Zodpovednosť

7.1 Spoločnosť Mercateo nezodpovedá za žiadnu prípadnú zníženú kapacitu alebo dostupnosť k zásobovacej platforme (napr. z dôvodu zlyhania systému, nedostupnosti, zamedzeného prístupu, straty dát), ktorá nebola spôsobená z jej strany, predovšetkým v prípade okolností, ktoré sú mimo kontroly spoločnosti Mercateo (napr. v prípade poruchy alebo výpadku telekomunikačnej siete). Zároveň spoločnosť Mercateo nenesie zodpovednosť v prípade, ak sú tieto okolnosti spôsobené technickými alebo prevádzkovými aspektmi, ktoré spadajú pod kontrolu spoločnosti Mercateo, avšak nemajú za následok pokles počtu hodín dostupnosti pod 99,5% v príslušnom kalendárnom roku. Údržbové práce mimo bežnej pracovnej doby, ako aj počas víkendov a štátnych sviatkov sa nepovažujú za výpadky, ak boli vopred oznámené. Znížená kapacita alebo dostupnosť neznamená porušenie záruky zo strany spoločnosti Mercateo.

7.2 Konajúca osoba / Zákazník je zodpovedný za zriadenie a údržbu vhodných systémov zálohovania dát. Mercateo nesie zodpovednosť za stratu dát, iba ak Konajúca osoba / Zákazník nemohol zabrániť tejto strate napriek použitiu vhodných systémov pre zálohovania dát.

7.3 Bez ohľadu na vyššie uvedené skutočnosti Mercateo nesie plnú zodpovednosť za všetky škody vzniknuté v dôsledku smrti, telesného zranenia alebo poškodenia zdravia v dôsledku porušenia povinností spoločnosťou Mercateo, právnymi zástupcami alebo zástupcami spoločnosti Mercateo.

7.4 Ďalej spoločnosť Mercateo zodpovedá za všetky ďalšie straty alebo škody, vzniknuté v dôsledku úmyselného alebo hrubého nedbanlivého porušenia povinností spoločnosťou Mercateo, právnymi zástupcami alebo zástupcami spoločnosti Mercateo.

7.5 V prípade akýchkoľvek iných strát a škôd, ktoré sa pripisujú bežnej nedbanlivosti, nesie Mercateo zodpovednosť len vtedy, ak došlo k porušeniu podstatných zmluvných povinností. Táto zodpovednosť sa však obmedzuje na straty a škody, ktoré bolo možné predvídať v čase uzatvorenia príslušnej zmluvy, a ktoré sú bežné vzhľadom na charakter zmluvy, t.j. do výšky nepresahujúcej 5 milión eur. Podstatnými zmluvnými záväzkami sú záväzky, ktorých realizácia je nevyhnutná pre riadne vykonávanie zmluvy a od ktorých primerane závisí výkon dodávateľa, pričom ich porušenie bude mať za následok ohrozenie dosiahnutia zmluvného účelu. Spoločnosť Mercateo neakceptuje zodpovednosť za akékoľvek straty na zisku.

7.6 Vyššie uvedené ustanovenia zároveň platia pre Pridružené spoločnosti spoločnosti Mercateo.

7.7 Zodpovednosť v zmysle zákona o zodpovednosti za výrobky, ako aj za podvodné úmysly alebo záruky zostáva nedotknutá.

8 Nariadenie o embargu

8.1 Ani na Konajúcu osobu / Zákazníka ani na žiadnu z jeho Pridruženej spoločnosti alebo finančnej inštitúcie sa nevzťahujú žiadne sankcie, nie sú vedené v žiadnom zozname zakázaných alebo obmedzených osôb alebo spoločností, ani nie sú vlastnené alebo kontrolované žiadnou osobou uvedenou v takom zozname, okrem iného vrátane sankčných zoznamov vedených OSN, Európskou úniou alebo jej členskými štátmi, ako aj zoznamov zakázaných alebo obmedzených strán a / alebo produktov vedených vládou Spojených štátov amerických.

8.2 Právne úkony Konajúcej osoby / Zákazníka, ktoré majú byť spracované prostredníctvom zásobovacej platformy, vrátane príslušných kapitálových a platobných transakcií, nie sú ovplyvnené žiadnymi opatreniami embarga.

8.3 Ak nebudú tieto podmienky splnené, bude mať Konajúcej osoby / Zákazníkovi zakázané používať zásobovaciu platformu a spoločnosť Mercateo má právo s okamžitou platnosťou ukončiť Zmluvu a odmietnuť splnenie objednávky.

9 Ochrana údajov

Konajúca osoba / Zákazník v rámci svojich kompetencií a na vlastné náklady zabezpečí dodržiavanie príslušných národných a medzinárodných nariadení o ochrane osobných údajov, predovšetkým Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR), ako aj akýchkoľvek následných a doplňujúcich platných nariadení. Rozsah a charakter spracovania osobných údajov zo strany spoločnosti Mercateo sa riadi Politikou o zachovaní dôvernosti, ktorá je k dispozícii na nahliadnutie a tlač na stránke https://www.mercateo.com/corporate/info/contractual-partners/.

10 Dôvernosť

10.1 ‘Dôverné informácie’ znamenajú všetky informácie a dokumenty príslušnej Zmluvnej strany a jej pridružených spoločností, ktoré sú označené ako dôverné, alebo ktoré sa majú z dôvodu okolností považovať za dôverné (predovšetkým informácie o prevádzkových procesoch, obchodných vzťahov a know-how).

10.2 Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť ohľadne dôverných informácií.

10.3 Táto povinnosť mlčanlivosti sa nevzťahuje na dôverné informácie, ktoré

1. boli Zmluvnej strane alebo jej pridruženej spoločnosti preukázateľne známe – alebo o ktorých boli informované – Treťou stranou v čase uzavretia príslušnej zmluvy s príslušnou stranou, bez toho, aby došlo k porušeniu akejkoľvek zmluvy o mlčanlivosti, zákonných predpisov alebo oficiálnych predpisov;
2. boli verejne známe v čase uzatvorenia Zmluvy s príslušnou stranou, alebo boli následne zverejnené, bez toho aby to bolo spôsobené porušením zmluvy s príslušnou stranou;
3. sú poskytnuté pridruženým spoločnostiam, zamestnancom alebo oprávneným zástupcom druhej Zmluvnej strany, ak sa tieto informácie požadujú na účely realizácie zmluvy s príslušnou Zmluvnou stranou. Príjemcovia takto zverejnených informácii sú povinní zachovávať mlčanlivosť v rovnakom rozsahu;
4. musia byť zverejnené z dôvodu zákonných povinností alebo uznesením súdu alebo orgánu verejnej moci. Zmluvná strana, ktorá je povinná zverejniť tieto informácie, v povolenom a uskutočniteľnom rozsahu vopred o tom upovedomí druhú Zmluvnú stranu a poskytne jej príležitosť podniknúť kroky na zabránenie takémuto zverejneniu;
5. ktoré sú zamestnancami poskytujúcej Zmluvnej strany nahlásené príslušným orgánom pri plnení alebo výkone práv obsiahnutých v pokynoch na zabezpečenie súladu alebo zákonných predpisoch.
Zodpovednosť uviesť dôvod je na Zmluvnej strane odvolávajúcej sa na dané výnimky.

11 Súdna právomoc, rozhodné právo, jazyk

11.1 Výlučná právomoc súdu vo veciach sporov vyplývajúcich z / alebo v spojitosti s akoukoľvek zmluvou uzatvorenou medzi Zmluvnými stranami, ako aj jej uzatvorením a platnosťou bude v mieste sídla spoločnosti Mercateo v prípade, ak je Konajúca osoba / Zákazník obchodný subjekt, verejný sektor, korporácia alebo verejnoprávny osobitný fond.

11.2 Táto Zmluva a predovšetkým jej uzatvorenie, platnosť, forma, realizácia, ukončenie a urovnanie sa riadi zákonmi platnými v mieste sídla spoločnosti Mercateo. Dohovor Spojených národov o medzinárodnej kúpe tovaru sa vylučuje. Rovnaké ustanovenia sa vzťahujú na jednostranné a implicitné právne transakcie týkajúce sa tejto Zmluvy.

11.3 Zmluvným jazykom je národný jazyk používaný v mieste sídla spoločnosti Mercateo.

12 Dodatky k Všeobecným obchodným podmienkam

Zákazník bude informovaný o všetkých podstatných zmenách základných prvkov týchto Všeobecných obchodných podmienok. Tieto zmeny sa považujú za schválené v prípade, ak Konajúca osoba / Zákazník bude naďalej používať zásobovaciu platformu po nadobudnutí účinnosti prijatých zmien a Zmluvu nevypovie. Spoločnosť Mercateo upozorní na tieto dôsledky formou oznámenia. Spoločnosť Mercateo bude implementovať dané zmeny len z dôvodov platnosti, predovšetkým z dôvodov nových technických vývojov, zmien v súdnej právomoci, alebo v prípade podobných dôležitých dôvodov.

B Všeobecné podmienky predaja

1 Uzatvorenie zmluvy

1.1 Objednávka Zákazníka predstavuje ponuku spoločnosti Mercateo na uzavretie kúpnej zmluvy za podmienok uvedených v objednávke.

1.2 Spoločnosť Mercateo potvrdí prijatie objednávky ihneď po jej prijatí. Toto potvrdenie ešte neznamená prijatie Zmluvy.

1.3 Zmluva je uzatvorená:

1. výslovným vyhlásením o prijatí spoločnosťou Mercateo, ak sa Mercateo dohodla so Zákazníkom na vydanie takého vyhlásenie o prijatí,
alebo
2. po prijatí faktúry a najneskôr do odoslania objednaných Položiek.

1.4 V prípade neúplnej dodávky sa Zmluva uzatvorí len na časť objednávky, ktorá bola odoslaná.

2 Podrobnosti o položkách

2.1 Zobrazenia na zásobovacej platforme nie sú záväzné a nepredstavujú dohodu týkajúcu sa kvality príslušných Položiek.

2.2 Ceny sú uvedené bez zákonnej dane z pridanej hodnoty (daň z obratu) v stanovenej výške, pokiaľ cena na zásobovacej platforme nebola výslovne uvedená ako brutto cena.

2.3 V prípade nesprávnej ceny alebo značne nepresného popisu tovaru na zásobovacej platforme sú spoločnosť Mercateo a Zákazník oprávnení odstúpiť od zmluvy bez ohľadu na akékoľvek platné zákonné právo na odvolanie. Odstúpenie od Zmluvy je potrebné potvrdiť obratom po tom, ako sa o dôvode odstúpenia dozvie príslušná Zmluvná strana. V prípade odstúpenia od Zmluvy sú nároky na náhradu škody (pokiaľ je to zákonne prípustné) vylúčené.

3 Dostupnosť

3.1 Lehoty na doručenie a dostupnosť uvedené na zásobovacej platforme sú založené na informáciách, ktoré spoločnosť Mercateo získala od svojich Dodávateľov, a vzťahujú sa na pracovné dni od pondelka do piatku. Sú to nezáväzné informácie o predpokladaných dodacích lehotách a dostupnosti.

3.2 Ak dôjde k oneskoreniu dodávky tovaru spoločnosť Mercateo o tom Zákazníka bezodkladne informuje. V takom prípade je Zákazník oprávnený odstúpiť od Zmluvy a už nie je viazaný objednávkou, pokiaľ nesúhlasí s prijatím oneskoreného dodania.

3.3 Ak tovar nie je k dispozícii, spoločnosť Mercateo o tom Zákazníka bezodkladne informuje. V takom prípade môže Zákazník, ako aj spoločnosť Mercateo odstúpiť od Zmluvy a už nie sú viazaní objednávkou. To však platí pre Mercateo, iba ak Mercateo nenesie zodpovednosť za nedostupnosť tohto tovaru.

3.4 V prípade odstúpenia od Zmluvy v zmysle ustanovení uvedených v tejto časti sú akékoľvek nároky na náhradu škody (pokiaľ je to zákonne prípustné) vylúčené.

64 Právo na vrátenie

4.1 Položky možno vrátiť len v prípade, že bolo v príslušnom popise uvedené právo na vrátenie. Podmienky na vrátenia Položky sú uvedené v popise Položky. Tieto sa nevzťahujú na vrátenia v zmysle zákonného alebo zmluvného uplatnenia nároku na náhradu škody, na ktoré má Zákazník nárok bez obmedzenia.

4.2 Riziko poškodenia alebo straty Položky nesie Zákazník až kým nebude Položka odovzdaná doručovacej spoločnosti určenej spoločnosťou Mercateo.

4.3 Ak má zákazník záujem o vrátenie Položky, ktorá mu bola doručená, môže využiť online formulár určený na vrátenie a reklamácie uvedené v archíve objednávok. Spoločnosť Mercateo posúdi, či má Zákazník na vrátenie Položky nárok.

4.4 Prijatie vrátených Položiek spoločnosťou Mercateo neznamená uznanie práva Zákazníka na ich vrátenie.

5 Dodacie podmienky

5.1 Obchodný model trhového charakteru spoločnosti Mercateo znamená, že čiastkové dodanie je podstatou systému. Zákazník akceptuje čiastkové dodanie, pokiaľ nepreukáže, že tento spôsob je ekonomicky neprijateľný. V tomto prípade môže Zákazník odstúpiť od Zmluvy.

5.2 Náklady na prepravu Položiek sa líšia od dodávateľa k dodávateľovi. Skutočné náklady sa zobrazia v nákupnom košíku, osobitne pre každého Dodávateľa. Objednané Položky budú odoslané prostredníctvom balíkovej služby zvolenej Dodávateľom, ktorý dodávku vybavuje.

5.3 Dodanie sa realizuje v súlade s Incoterms 2020 DPU (s dodaním do určitého miest vrátane vykládky), kde pomenovaným miestom určenia je adresa dodania na pevninu uvedená Kupujúcim na objednávke, ak Dodávateľ neuviedol iné dodacie pokyny v popise Položky. Na rozdiel od Incoterms 2020 DPU zákazník znáša všetky náklady na prepravu Položiek na určené miesto, vrátane nákladov na vykládku.

5.4 Ak majú byť Položky doručené na ostrov, môžu vzniknúť ďalšie náklady, ktoré budú účtované Kupujúcemu. Obráťte sa na tím zákaznícke servisu spoločnosti Mercateo a zistite ďalšie súvisiace náklady.

5.5 Za určitých okolností môžu tieto Položky predávané spoločnosťou Mercteo podliehať predpisom o kontrole vývozu Európskej únie, jednotlivých členských štátov EÚ a / alebo USA. Zákazník je zodpovedný za dodržiavanie týchto predpisov o kontrole vývozu. Dodržiavanie predpisov o kontrole vývozu znamená, že Zákazník nemôže predávať ani dodávať žiaden tovar zakúpený od spoločnosti Mercateo priamo ani nepriamo tretím stranám, alebo krajinám, ak by týmto došlo k porušeniu týchto predpisov pre kontrolu vývozu. Zistiť relevantné predpisy o kontrole vývozu je výhradnou zodpovednosťou Zákazníka. Spoločnosť Mercateo zaručuje iba súlad s príslušnými predpismi v pôvodne vybranej oblasti Zmluvy.
5.6 Spoločnosť Mercateo nie je povinná vydať alebo získať pre Zákazníka vyhlásenie individuálneho alebo dlhodobého dodávateľa.

6 Fakturácia a platobné podmienky

6.1 Ak nie je dohodnuté inak, faktúry sa vystavujú v elektronickej podobe. Zákazník súhlasí s tým, že faktúry môžu byť zasielané elektronicky.

6.2 Hodnotenie kreditného rizika spoločnosťou Mercateo môže v individuálnych prípadoch viesť k tomu, že dodanie bude vykonané iba pri platbe vopred. V takýchto prípadoch je spoločnosť Mercateo oprávnená odmietnuť dodanie, kým nebude platba prijatá.

6.3 Platba je splatná okamžite po vystavení faktúry bez akýchkoľvek odpočtov, pokiaľ nie je medzi spoločnosťou a Zákazníkom dohodnuté inak.

6.4 V prípade oneskorenej platby budú všetky pohľadávky okamžite splatné, vrátane tých, pre ktorých spoločnosť Mercateo poskytla Zákazníkovi úverové obdobie.

7 Výhrada vlastníctva

7.1 Dodané Položky zostávajú vo vlastníctve spoločnosti Mercateo až do úplného uhradenia kúpnej ceny.

7.2 Zákazník nie je oprávnený založiť Položku s výhradou vlastníckeho práva, postúpiť ju ako zábezpeku alebo poskytnúť Tretím osobám akékoľvek ďalšie zábezpeky. V prípade, že Tretia strana napriek tomu získa akékoľvek práva na túto Položku, Zákazník už mal postúpiť všetky ďalšie ním nadobudnuté práva na spoločnosť Mercateo. Spoločnosť Mercateo príjme také postúpenie. Zákazník bezodkladne informuje spoločnosť Mercateo, ak dotknutá Položka bola zastavená, skonfiškovaná alebo s ňou bolo naložené inak Treťou stranou.

7.3 Zákazník je oprávnený spracovávať a / alebo predávať Položku v rámci bežnej obchodnej činnosti. Ak je Položka predaná, v okamihu objednávky Zákazník postupuje spoločnosti Mercateo nároky vyplývajúce z ďalšieho predaja a akékoľvek ďalšie nároky týkajúce sa alebo vyplývajúce z Položky, a to do výšky hodnoty Položky. Mercateo toto postúpenie prijme.

7.4 Zadržané vlastnícke právo alebo pohľadávka bude spoločnosťou Mercateo uvoľnené, akonáhle realizovateľná hodnota presiahne čiastku zabezpečenej pohľadávky voči Zákazníkovi o viac ako 10%.

8 Povinnosť kontroly, oznamovania a odmietnutia

8.1 Zákazník je povinný skontrolovať Položku ihneď po jej prevzatí (v rozsahu, ktorý je praktický v rámci bežnej obchodnej činnosti). Po zistení akejkoľvek vady o tom okamžite informuje spoločnosť Mercateo, najneskôr však do jedného týždňa po doručení Položky.

8.2 Ak Zákazník neučiní toto oznámenie vady včas, bude prebratá Položka považovaná za ním akceptovaná, pokiaľ nie je pri takejto kontrole zistená vada, ktorá je zjavná.

8.3 Ak je vada objavená až neskôr, je potrebné o tom ihneď informovať spoločnosť Mercateo. Inak sa Položka považuje za prevzatú bez ohľadu na túto vadu.

8.4 Práva Zákazníka sú dostatočne chránené včasným odoslaním oznámenia. Na kontaktovanie spoločnosti Mercateo ohľadne oznámenia vady je možné využiť online formulár na vrátenie a reklamáciu spoločnosti Mercateo, ktorá je k dispozícii v archíve objednávok.

8.5 Ak spoločnosť Mercateo úmyselne zatají vadu, sa nemôže dovolávať ustanovenia uvedené v tejto časti.

9 Záruky

9.1 Reklamácie na základe vady predanej Položky budú premlčané podľa premlčacej lehoty jedného roka po jej dodaní, ak Dodávateľ neposkytol spoločnosti Mercateo dlhšiu záručnú dobu, v takom prípade platí záručná doba, ktorá je pre Zákazníka priaznivejšia. Ak spoločnosť Mercateo vadu podvodne zatajila, platí zákonná záručná doba.

9.2 Ak položka vykazuje vady, spoločnosť Mercateo na základe vlastného uváženia vykoná nápravu:

1. opravou Položky,
alebo
2. výmenou dodanej chybnej Položky za Položku bez vád.

9.3 Ak spoločnosť Mercateo dodá Zákazníkovi Položku bez vady ako náhradu, môže Mercateo od Zákazníka požadovať vrátenie chybnej Položky.

9.4 Ak dva pokusy o nápravu zlyhali v primeranej lehote, je Zákazník oprávnený znížiť kúpnu cenu alebo odstúpiť od Zmluvy. Akékoľvek ďalšie nároky Zákazníka nie sú možné.

9.5 Tým nie sú dotknuté záručné nároky, najmä nároky na náhradu škody podľa platných právnych predpisov.

9.6 Prijatie Položky vrátenej Zákazníkom spoločnosťou Mercateo neznamená uznanie nároku z reklamácie Zákazníka v záručnej dobe. Spoločnosť Mercateo posúdi okolnosti, aby zistila, či je taký nárok oprávnený.
9.7 To nemá vplyv na nezávislé záruky vydané Výrobcom a / alebo Dodávateľom dodaných Položiek.

9.8 Pred uplatnením svojho záručného práva sa Zákazník môže obrátiť na zákaznícky servis spoločnosti Mercateo, aby sa dohodol na individuálnom postupe a umožnil efektívne spracovanie akýchkoľvek záručných nárokov.