Home » Vyhlásenie spoločnosti Mercateo o ochrane údajov


Spoločnosť Mercateo Slovakia s.r.o. (ďalej len Mercateo) berie ochranu Vašich údajov vážne a udržiava platformu Mercateo v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane údajov a požiadavkami všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (ďalej len: GDPR). Ďalej vás informujeme o spôsobe a rozsahu spracovania Vašich osobných údajov spoločnosťou Mercateo Slovakia s.r.o..

1. Všeobecné

Úlohou tohto vyhlásenia o ochrane údajov je informovať vás o spracovaní údajov spoločnosťou Mercateo Slovakia s.r.o. (ďalej ako „prevádzkovateľ“). Spoločnosť Mercateo Slovakia s.r.o. je zodpovedná za nasledujúcu webovú stránku:
www.mercateo.sk

Kontakt:
Mercateo Slovakia s.r.o.
Ulica Márie 1168/14A,
931 01 Šamorín

V prípade ďalších otázok, na ktoré Vám vyhlásenie o ochrane údajov nedalo odpoveď, kontaktujte nášho poverenca pre ochranu osobných údajov na dsb@mercateo.com.
Poverencom pre ochranu údajov spoločnosti Mercateo je pán Henry Freiberg.

Vedúcim úradom dohľadu pre celú podnikovú skupinu Mercateo je:
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)(Bavorský krajinský úrad pre dohľad nad ochranou údajov)
Promenade 27
91522 Ansbach (Nemecko)

2. Spracovanie údajov pri vyvolaní našej webovej stránky

Pri návšteve našej webovej stránky sú na náš server automaticky zasielané a dočasne ukladané informácie ako

 • IP adresa,
 • dátum a čas prístupu,
 • názov a URL vyvolaného súboru,
 • webová stránka, z ktorej sa prístup uskutočnil (referenčná URL),
 • Vami používaný prehliadač a príp. operačný systém Vášho počítača, s ktorým pristupujete k internetu, a názov Vášho poskytovateľa internetu.


Právny základ tohto spracovania vyplýva z čl. 6 odsek 1 písm. f) GDPR. Oprávnený záujem vyplýva z nasledujúcich účelov:

 • optimalizácia zostavenia pripojenia,
 • zabezpečenie a optimalizácia prístupnosti pre používateľa a zaobchádzania s našou webovou stránkou,
 • zaistenie bezpečnosti a stability systému
 • a odvrátenie nebezpečenstva/trestné stíhanie v prípade kybernetického útoku.


Na našej webovej stránke sa používajú cookies, tracking-tools, postupy targeting a Social-Media-Plug-Ins. Tieto nástroje a postupy sú bližšie opísané v nasledujúcich častiach.

3. Spracovanie údajov pri registrácii

Máte možnosť registrovať sa ako zákazník alebo ako dodávateľ. Pritom sa vytvorí heslom chránený zákaznícky účet. O ktoré dáta pritom ide, vyplýva zo vstupnej masky, ktorá sa vyplňuje pri registrácii. Tieto údaje sa používajú výhradne na interné trvalé uloženie Vašich osobných údajov v heslom chránenom zákazníckom účte. Pritom sa ukladá IP adresa, dátum a čas registrácie.

Ďalej sa vykoná kontrola, či v prípade zákazníka nejde o spotrebiteľa. Táto kontrola slúži na vylúčenie spotrebiteľov, pretože platforma je zameraná výhradne na zákazníkov B2B. Právny základ tohto spracovania vyplýva z čl. 6 odsek 1 písm. b) GDPR.

4. Používateľská správa majiteľa účtu

Pri správe používateľa môže majiteľ účtu uvoľniť určitých používateľov ako nákupcov, príp. zadávateľov požiadaviek na nákup.

Majiteľ účtu spravuje a organizuje svojich vytvorených používateľov. Za týmto účelom má prístup k uvedeným a generovaným informáciám o používateľoch.

Majiteľ účtu môže mať nasledujúce možnosti:

 • vykonať užívateľské nastavenia,
 • poskytnúť alebo ukončiť prístup k účtu pre používateľa,
 • pristúpiť k dátam používateľa účtu a uložiť ich.

5. Spracovanie údajov pri príležitosti procesu objednávania


Spracovanie údajov v rámci objednávok slúži na to, aby bolo možné realizovať všetky postupy v rámci objednávky. Právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR. O ktoré dáta pritom ide, vyplýva zo vstupnej masky, ktorá sa vyplňuje pri registrácii.

Pre realizáciu kúpnej zmluvy je potrebné spracovanie nasledujúcich údajov:

Vaša e-mailová adresa sa používa na elektronickú komunikáciu o Vašej objednávke a jej realizácii. Právny základ tohto spracovania vyplýva z čl. 6 odsek 1 písm. c) GDPR.

Pre spracovanie zmluvných povinností sa údaje objednávky odošlú subdodávateľovi a príp. jeho dopravcovi, ktorí tovar dodajú alebo poskytnú objednané služby, a prenechajú sa za účelom použitia údajov na uvedený účel. Právnym základom tohto spracovania je čl. 6 odsek 1 písm. b) GDPR.

Pre splnenie zmluvy môže byť potrebné, aby boli údaje zaslané nášmu poskytovateľovi platobných služieb alebo poverenej úverovej inštitúcii. Toto závisí na zvolenom spôsobe platby.

Použiť možno nasledujúce spôsoby platby:

 • platba vopred
 • faktúra
 • inkaso (Sepa)
 • úverová karta (čiastočne)


Na okamžitý prevod používame službu spoločnosti Klarna GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Mníchov a na platbu kreditnou kartou služby spoločnosti EVO Payments International GmbH, Elsa-Brändström-Str. 10-12, 50668 Köln.

Pre prípad oneskorenia platieb sú údaje prenášané nami poverenej spoločnosti. Spracovanie údajov sa uskutočňuje na základe nášho oprávneného záujmu, pretože máme osobitný záujem na vyrovnaní otvorených pohľadávok.

6. Kontrola bonity

V priebehu procesu objednávky od určitej hodnoty objednávky preverujeme Vašu platobnú schopnosť. Platobná schopnosť sa nepreveruje pri platbe vopred.

Na účely preverenia platobnej schopnosti poskytujeme potrebné údaje (meno a priezvisko konateľa, firma, adresa) nasledujúcim informačným kanceláriám:

a) Creditsafe Deutschland GmbH, Charlottenstr. 68-71, 10117 Berlín, Nemecko

Na základe matematicko-štatistických postupov sa vykonávajú príslušné hodnotenia. Do výpočtu hodnoty pravdepodobnosti sa zahŕňajú aj údaje o Vašej adrese. Voči poskytnutiu Vašich údajov informačným kanceláriám môžete kedykoľvek písomne namietať ( napr. e-mail, fax, list). Mercateo si vyhradzuje právo v prípade námietky ponúknuť iba spôsob platby „platba vopred“.

Právny základ kontroly platobnej schopnosti vyplýva z čl. 6 odsek 1 písm. f) GDPR. Náš oprávnený záujem spočíva v tom, že pri zodpovedajúcom spôsobe platby poskytujeme predbežné plnenie a chceme svoje úverové riziko udržať čo najnižšie.

7. Ďalšie spracovanie údajov

Ďalej sa zbierajú a zhromažďujú údaje, ktoré ste nám sami výslovne oznámili. Napríklad pri individuálnom kontakte so zákazníkom e-mailom, telefonicky alebo na platforme, keď ste využili možnosť zadania údajov (ako napr. registrácia prihlásenia, registračná maska, formuláre žiadosti). Údaje, ktoré sú určené na zber, Vám budú podľa ich povahy oznámené pred príslušným procesom, pokiaľ nevyplývajú z povahy prebiehajúceho procesu (ako napr. meno a heslo pri registrácii prihlásenia alebo v maske „používateľské údaje”: telefón a e-mail).

Ďalej sa zhromažďujú údaje o použití, ktoré zanechávate pri použití platformy (vykonané hľadanie článkov) a/alebo ktoré oznámi príslušný poskytovateľ internetu pri použití platformy (okrem iného IP adresa Vášho počítača) a/alebo generuje pomocou služby e-tracking. Používateľské údaje môžu obsahovať údaje týkajúce sa osôb, príp. spoločností alebo umožňujú vyvodzovať závery o nich.

Bez Vašej registrácie alebo bez Vášho prihlásenia budú anonymné používateľské údaje, ako napr. Vami používaný typ prehliadača a operačný systém a to, ktoré stránky ste navštívili počas svojej prítomnosti na internete, odoslané Vaším prehliadačom pri každom prístupe platforme. Údaje pritom získané nebudú použité na Vašu identifikáciu a identifikáciu Vašej spoločnosti.

Údaje o použití sa ukladajú automaticky v protokoloch servera (log súbory servera). Tieto sa používajú pre atraktívnejšie utváranie ovládania funkcií platformy a zaistenie a zlepšenie jej výkonnosti.

Toto predstavuje náš oprávnený záujem a vyplýva z právneho základu čl. 6 odsek 1 písm. f) GDPR.

8. Spracovanie údajov na reklamné účely

Spracovanie údajov na reklamné účely predstavuje pre Mercateo zásadne oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Pokiaľ ste registrovaný alebo u nás vedený ako zákazník, spracovávame Vaše kontaktné údaje a informujeme Vás o produktoch a službách a relevantných novinkách nezávisle od predplatenia bulletinu.

Pri spracovaní údajov na reklamné účely máte možnosť kedykoľvek a bezplatne uplatniť námietku voči príslušnému komunikačnému kanálu s účinkom do budúcnosti. Na základe námietky sa dotknutá kontaktná adresa pre príslušný komunikačný kanál pre ďalšie spracovanie reklamných údajov zablokuje. Námietku môžete zaslať e-mailom alebo poštou na uvedené kontaktné údaje.

9. E-mailové kampane

E-mailové kampane ( napr. bulletin) zasielame iba so súhlasom príjemcu podľa čl. 6 odsek 1 písm. a) GDPR. údaje zadané pri registrácii do informačnej služby Mercateo budú použité výhradne na tento účel. Po registrácii do informačnej služby Mercateo budete dostávať prostredníctvom rôznych e-mailových kampaní informácie o nových a/alebo pre Vás zaujímavých produktoch/výrobkoch spoločnosti Mercateo ( napr. funkcionality E-Procurement), webináre, výherné hry a podujatia.

Sledujeme tým vlastné a cudzie reklamné účely (našich dodávateľov a výrobcov).

Bulletin sa predpláca tzv. Double-Opt-In postupom. To znamená, že po zadaní svojej e-mailovej adresy dostanete po prihlásení e-mail, v ktorom budete požiadaní o potvrdenie svojej prihlášky. Iba tak možno vylúčiť, aby sa nikto nemohol prihlásiť cudzou e-mailovou adresou.

Zaprotokolujeme pritom príchod objednávky bulletinu.

Údaje sa používajú výhradne na zasielanie bulletinu a neposkytujú sa tretím stranám.

Súhlas s príjmom e-mailových kampaní možno kedykoľvek pre príslušnú e-mailovú kampaň odvolať. Link na odvolanie sa nachádza na konci každého e-mailu.

10. Webové stránky tretích strán

Mercateo nemá vplyv na aktuálny obsah webových stránok tretích strán, ktoré sú dostupné prostredníctvom platformy, ani na spôsob, ako tieto webové stránky fungujú. Spoločnosť Mercateo nie je zodpovedná za ochranu údajov ani za obsah týchto webových stránok.

11. Príjemcovia mimo EÚ

S výnimkou ďalej uvedených spracovaní na našich webových stránkach neposkytujeme Vaše dáta príjemcom so sídlom mimo EÚ alebo Európskeho hospodárskeho priestoru.

12. Cookies

Všeobecné upozornenia
Na našich webových stránkach používame cookies. Cookies sú textové súbory, ktoré sú internetovým prehliadačom odkladané a ukladané na Vašom počítačovom systéme. Na Vašom počítači nespôsobujú žiadne škody.

Pokiaľ používanie cookies predstavuje spracovanie osobných údajov, uskutoční sa používanie cookies na právnom základe čl. 6 odsek 1 písm. f) GDPR. Náš oprávnený záujem vyplýva z optimalizácie webovej stránky, takže našu ponuku môžeme predstaviť bezpečnejšie a užívateľsky príjemnejšie. To nám umožňuje prispôsobiť obsah našej webovej stránky cielene Vašim potrebám a tým zlepšiť našu ponuku pre Vás. Okrem toho máme záujem na reklamných cookies, aby sme pre vás zaradili a ukázali Vám záujmovo orientovanú inzerciu.

Súbory cookies používame najmä na to, aby sme uložili Vami vykonané nastavenia ako napríklad výber krajiny, funkcie filtrovania alebo už poskytnuté funkcionality pri prehliadaní v rámci platformy.

Používame procesné cookies, ktorých použitím zaisťujeme, že naša webová stránka správne funguje. K tomu patrí navigácia na webových stránkach a bezpečná realizácia nákupov na webových stránkach. Tak ukladáme napr. prostredníctvom cookies „Korb2“ Váš nákupný košík.

Okrem toho používame bezpečnostné súbory cookies, aby sme overili Vašu totožnosť ako používateľa a zabezpečili, že používateľské údaje sú chránené pred neoprávneným prístupom tretích strán. Používame napríklad cookies „sid“ a „jsessionid“ na zabezpečenie prístupu k chráneným oblastiam platformy.

Používame cookies stavu relácie, aby sme získali informácie o interakcii našich používateľov s webovou stránkou. Môžeme tak stále zlepšovať naše služby a optimalizovať ich pre našich používateľov. Používame napr. cookies „sid3“ na anonymné analyzovanie toho, aké účinné sú zvolené zlepšenia na našej webovej stránke.

Svoj prehliadač však môžete nakonfigurovať tak, aby na Vašom počítači žiadne cookies neukladal.

Úplná deaktivácia cookies však môže viesť k tomu, že nebude môcť využiť všetky funkcie našej webovej stránky.

Doba ukladania cookies závisí od účelu ich použitia a nie je vždy rovnaká.

Google Analytics
Mercateo využíva Google Analytics, službu webovej analýzy spoločnosti Google Inc. („Google“), CA 94043, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, USA, na optimalizáciu našej webovej stránky a jej prispôsobenie potrebám.

Google Analytics používa tzv. „cookies“, ktoré sa ukladajú na Vašom počítači. Použitím cookies sa vykonáva analýza používania webovej stránky.

Informácie generované súborom cookies o Vašom používaní tejto webovej stránky sa spravidla prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú. Informácie, ktoré cookies generujú, sú:

 • typ prehliadača,
 • operačný systém,
 • webová stránka, z ktorej sa prístup uskutočnil (referenčná URL),
 • IP adresa,
 • dátum a čas požiadavky na server.


Táto webová stránka používa Google Analytics s funkciou anonymizácie IP („anonymizeIp“).

Google predtým Vašu IP adresu v rámci členských štátov EÚ alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore skráti. Iba vo výnimočných prípadoch sa prenáša na server Google v USA plná IP adresa a tam sa skráti.

Z poverenia spoločnosti Mercateo použije Google tieto informácie na vyhodnotenie Vášho používania webovej stránky, na zostavenie prehľadov o aktivitách webových stránok a na poskytovanie ďalších služieb spojených s používaním webovej stránky na účely prieskumu trhu a prispôsobenie potrebám spoločnosti Mercateo. IP adresa sprostredkovaná Vaším počítačom v rámci Google Analytics nebude zlúčená s inými údajmi spoločnosti Google.

Ukladaniu cookies môžete zabrániť príslušným nastavením Vášho prehliadacieho softvéru. Upozorňujeme však na to, že v tom prípade nemusí byť možné v plnom rozsahu využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Okrem toho môžete zberu dát vygenerovaných súborom cookie a súvisiacich s Vaším používaním webovej stránky (vrátane Vašej IP adresy) spoločnosťou Google a spracovaniu týchto dát spoločnosťou Google zabrániť tým, že si na nasledujúcom odkaze https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk stiahnete a nainštalujete dostupné Browser-Plug-in.

Zberu prostredníctvom Google Analytics môžete zabrániť aj tým, že kliknete na nasledujúci odkaz. Nastaví sa Opt-Out-Cookie, ktorý zabráni zberu Vašich dát pri návšteve tejto webovej stránky v budúcnosti: Deaktivovať Google Analytics.

Podmienky používania a upozornenia na ochranu údajov nájdete na https://www.google.com/analytics/terms/sk.html, príp. na https://policies.google.com/?hl=sk.

intelliAd
Táto webová stránka využíva službu webovej analýzy s Bid manažmentom spoločnosti intelliAd Media GmbH, Sendlinger Str. 7, 80331 Mníchov, Nemecko. Pre prispôsobenie potrebám a optimalizáciu tejto webovej stránky sa zhromažďujú anonymizované údaje o používaní a agregované sa ukladajú a z týchto údajov sa vytvárajú profily použitia s využitím pseudonymov. Pri použití intelliAd-Trackings dochádza k lokálnemu ukladaniu súborov cookies.

Anonymizované údaje o použití a profily môže používať ako prevádzkovateľ webovej stránky, tak aj iní zákazníci intelliAd na identifikáciu záujmov používania bez toho, aby bolo možné robiť závere o identite návštevníka webovej stránky. Máte právo namietať voči ukladaniu Vašich (anonymizovaných) údajov o používaní aj v budúcnosti. Použite na to funkciu intelliAd Opt-Out: https://login.intelliad.de/optout.php.

Adition
Na našej webovej stránke používame službu spoločnosti ADITION technologies AG, Oststraße 55 0211 Düsseldorf, Nemecko. ADITION slúži na účely marketingu a optimalizácie na štatistické vyhodnocovanie počtu návštevníkov.

V prehliadači návštevníka webovej stránky sa pritom ukladajú cookies. Všetky informácie v súbore cookies sú anonymizované a obsahujú technické informácie ako napr. frekvenciu reklamy a dátum zobrazenia reklamných prostriedkov, použitý prehliadač a aj inštalovaný operačný systém.

ADITION spĺňa všetky požiadavky P3P (Privacy Preferences Project).

Kliknutím na nasledujúci link sa zastaví zber anonymizovaných údajov. ADITION v tomto prípade nahrádza terajšie cookies novým súborom Opt-Out-Cookie. Tento súbor Opt-Out-Cookie zmaže doteraz uložené informácie, vrátane IP adresy, a zabráni ďalšiemu zberu anonymizovaných informácií.

Kliknite prosím, tu, pre nastavenie Opt-Out Cookie. (https://www.adition.com/datenschutz)

DÔLEŽITÉ: Ak sa súbor Opt-Out-Cookie zmaže, ADITION už nemôže zistiť, že sa Opt-Out uskutočnil. V tom prípade treba proces Opt-Out opakovať.

Upozornenia na ochranu údajov ADITION nájdete na https://www.adition.com/kontakt/datenschutz/.

Google Remarketing
Na našej webovej stránke používame funkciu remarketingu spoločnosti Google Inc., CA 94043, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, USA. Funkcia remarketingu slúži na to, aby návštevníkom webovej stránky prezentovala záujmovo orientovanú reklamu. V prehliadači návštevníka webovej stránky sa pritom uloží súbor cookie, ktorý návštevníka webovej stránky opäť rozpozná, keď tento vyvolá webovú stránku, ktorá patrí do reklamnej siete Google.

Tak môžeme zapnúť záujmovo orientované reklamné inzeráty v celej sieti Google. Na týchto stránkach sa môžu návštevníkovi prezentovať reklamy, ktoré sa týkajú obsahov, ktoré návštevník predtým na webových stránkach vyvolal, ktoré tiež používajú funkciu remarketingu od spoločnosti Google. Podľa vlastných údajov Google pri tomto procese nezhromažďuje žiadne osobné údaje.

Účelom funkcie Remarketing je marketing a jeho optimalizácia.

Funkcii remarketingu spoločnosti Google môžete zabrániť tým, že vykonáte príslušné nastavenia svojho prehliadača; upozorňujeme však na to, že v takom prípade nebudete môcť v plnom rozsahu využívať všetky funkcie tejto webovej stránky.

Funkcii remarketingu spoločnosti Google môžete zabrániť tým, že vyvoláte nasledujúci link www.google.de/settings/ads a tam vykonáte Vami požadované nastavenia. Všimnite si, že toto nastavenie platí iba pre prehliadač, ktorý sa pritom použije.

Používanie cookies na reklamné účely spoločnosťou Google môžete kedykoľvek deaktivovať na https://policies.google.com/technologies/ads?hl=sk. Upozornenia na ochranu údajov Google nájdete na https://policies.google.com/privacy?hl=sk&gl=sk.

Google AdWords
Na našej webovej stránke je integrovaný Google Conversion Tracking „Google AdWords“ spoločnosti Google Inc., CA 94043, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, USA. Google AdWords je služba analýzy pre zapínanie reklamy na internete. Keď kliknete na inzerát Google (vyhľadávač Google alebo na webových stránkach tretích spoločností), uloží sa na Vašom počítači tzv. súbor Conversion-Cookie.

Cookie stráca svoju platnosť po 30 dňoch. Pokiaľ sa ešte neskončila jeho platnosť, Google a my vieme rozpoznať, ktoré stránky ste na našom webe vyvolali. Pritom sa zaznamená tiež to, či ste dokončili nákupný košík alebo ho zrušili. Ani my ani iní inzerenti Google-AdWords nedostanú informácie o Vašej totožnosti.

V súbore cookie sa o Vás uložia osobné údaje (ako napr. IP adresa, navštívené webové stránky). Tieto sa prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú.

Účelom Google AdWords je propagovať našu webovú stránku zapnutím záujmovo orientovanej reklamy na webových stránkach tretích spoločností a/alebo zapnutím cudzej reklamy na našej webovej stránke.

Google používa údaje na vytvorenie štatistík návštevníkov. Tieto štatistiky návštevníkov Google AdWords na našej webovej stránke nám ukazujú úspech našej reklamy AdWords. V budúcnosti tak budeme môcť ďalej optimalizovať naše inzeráty AdWords.

Ukladaniu cookies môžete zabrániť príslušným nastavením softvéru Vášho prehliadača; upozorňujeme však na to, že v takom prípade nebudete môcť v plnom rozsahu využívať všetky funkcie tejto webovej stránky.

Funkcii Conversion Tracking od „Google AdWords“ môžete zabrániť tým, že vyvoláte nasledujúci link www.google.de/settings/ads a tam vykonáte Vami požadované nastavenia. Dbajte na to, že toto nastavenie platí iba pre prehliadač, ktorý sa pritom použije. Upozornenia o ochrane údajov nájdete na https://policies.google.com/privacy?hl=sk&gl=sk.

13. Videá

Tretie strany
Pre optimálne a živé zobrazenie tovarov využívame na našej webovej stránke čiastočne aj videá s opisom tovarov. Integrácia sa uskutočňuje prostredníctvom tretích strán. Pokiaľ vyvoláte video, vytvorí sa spojenie so serverom príslušnej tretej strany a odošle jej určité, použitia sa týkajúce informácie. Pre zaobchádzanie s týmito údajmi platia príslušné ustanovenia o ochrane údajov tretích strán. Mercateo nemá žiadne znalosti o obsahu údajov zhromažďovaných príslušnou treťou stranou a nemá vplyv na ich použitie.

Vimeo
Na našej webovej stránke integrujeme videá videoportálu Vimeo spoločnosti Vimeo, LLC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Keď vyvoláte videá cez Vimeo, vytvorí sa spojenie k serverom Vimeo v USA. Týmto sa odošlú určité informácie do Vimeo. Môže sa tiež stať, že Vimeo na Vašom koncovom zariadení uloží cookies, najmä Tracker Google Analytics. Pritom ide o vlastný Tracking spoločnosti Vimeo, na ktorý nemáme dosah. Tracking prostredníctvom Google Analytics môžete znemožniť tým, že použijete deaktivačné nástroje, ktoré Google ponúka pre internetové prehliadače. Používatelia okrem toho môžu zberu dát vygenerovaných prostredníctvom Google Analytics a súvisiacich s Vaším používaním webovej stránky (vrátane Vašej IP adresy) pre Google a spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google zabrániť tým, že si stiahnu a nainštalujú Browser-Plug-in dostupné na nasledujúcom linku:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk

Vimeo ďalej umožňuje používanie určitých ďalších funkcií, napríklad hodnotenie alebo zdieľanie videí. Tieto funkcie ponúka výhradne Vimeo a príslušní tretí poskytovatelia a mali by ste dôkladne preveriť ich ustanovenia o ochrane údajov skôr, ako príslušné funkcie použijete. Mercateo nemá žiadne poznatky o obsahu dát zhromažďovaných prostredníctvom Vimeo alebo tretích poskytovateľov a nemá žiaden vplyv na ich použitie.

Ďalšie informácie o zhromažďovaní a používaní Vašich údajov spoločnosťou Vimeo a o svojich príslušných právach nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov spoločnosti Vimeo na https://www.vimeo.com/privacy.

YouTube
Na našej webovej stránke integrujeme videá videoportálu Videoportals YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Keď vyvoláte videá cez YouTube, vytvorí sa spojenie k serverom YouTube v USA. Tak sa odošlú určité informácie na YouTube. Pritom sa serveru YouTube oznámi, ktorú webovú stránku ste navštívili.

Ak ste prihlásení vo svojom účte na YouTube, umožníte YouTube priradiť Vaše správanie pri prehliadaní priamo k Vášmu osobnému profilu. Tomuto môžete zabrániť tým, že sa odhlásite zo svojho účtu na YouTube. Môže sa tiež stať, že YouTube uloží cookies na Vašom koncovom zariadení. Najmä Tracker Google Analytics. Pritom ide o vlastný Tracking spoločnosti YouTube, na ktorý nemáme dosah. Tracking prostredníctvom Google Analytics môžete znemožniť tým, že použijete deaktivačné nástroje, ktoré Google ponúka pre internetové prehliadače. Používatelia môžu okrem toho zabrániť zberu dát vygenerovaných prostredníctvom Google Analytics a súvisiacich s Vaším používaním webovej stránky (vrátane Vašej IP adresy) pre Google a spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google tým, že si stiahnu a nainštalujú Browser-Plug-in dostupné na nasledujúcom linku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk.

YouTube ďalej umožňuje používanie určitých ďalších funkcií, napríklad hodnotenie alebo zdieľanie videí. Tieto funkcie sa ponúkajú výhradne prostredníctvom YouTube a príslušných tretích poskytovateľov a mali by ste preto dôkladne preveriť ich ustanovenia o ochrane údajov skôr, ako použijete príslušné funkcie. Mercateo nemá žiadne informácie o obsahu údajov zhromažďovaných spoločnosťou YouTube alebo tretích strán a nemá vplyv na ich použitie.

Ďalšie informácie o zhromažďovaní a používaní Vašich údajov spoločnosťou YouTube a o svojich príslušných právach nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov spoločnosti YouTube na https://policies.google.com/privacy?hl=sk&gl=sk.

14. Social-Media-Plug-ins

Na našej webovej stránke používame Social-Media-Plug-ins podľa čl. 6 ods. 1 písm. a), písm. f) GDPR, aby sme zvýšili povedomie o nás. Reklamné účely v nich obsiahnuté predstavujú náš oprávnený záujem.

Funkcia Facebook-Like
Na našej webovej stránke sú integrované plug-in sociálnej siete Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA.

Plug-in Facebooku sú na našej webovej stránke označené logom Facebook alebo tlačidlom „Like“ („Páči sa mi“). Prehľad Plug-in Facebooku nájdete tu: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Keď navštívite našu webovú stránku, vytvorí sa prostredníctvom Plug-in priame spojenie medzi Vaším prehliadačom a serverom Facebooku.

Pritom sa prenášajú dáta a ukladajú u Facebooku.

Facebook tak dostáva informáciu, že ste so svojou IP adresou navštívili našu webovú stránku. Keď kliknete na tlačidlo „Like“ Facebooku, kým ste prihlásení do svojho účtu na Facebooku, môžete prepojiť obsahy našej webovej stránky s Vaším profilom na Facebooku. Facebook tak môže priradiť návštevu našej webovej stránky k Vášmu používateľskému účtu. Mercateo nemá žiadne poznatky o obsahu posielaných údajov ani o ich použití spoločnosťou Facebook.

Ďalšie informácie nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov spoločnosti Facebook na https://sk-sk.facebook.com/full_data_use_policy. Ak si neželáte, aby Facebook priradil návštevu našej webovej stránky k Vášmu používateľskému účtu na Facebooku, odhláste sa zo svojho používateľského účtu na Facebooku pred návštevou našej webovej stránky.

Načítaniu Plug-in Facebooku môžete kompletne zabrániť aj prostredníctvom Add-ons pre Váš prehliadač, napr. prostredníctvom „Facebook Blocker“.

Google+
Na našej webovej stránke sú integrované Plug-in sociálnej siete Google Plus, spoločnosti Google Inc., CA 94043, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, USA.

Plug-in možno rozpoznať podľa ikony „+1“. Goole Plug-In sa aktivuje kliknutím, tým Váš prehliadač vytvorí priame spojenie so servermi spoločnosti Google. Google ukladá IP adresu, informáciu, že ste pre získanie obsahu klikli na „+1“, ako aj informácie o webovej stránke, ktorú ste si po kliknutí na „+1“ pozerali, aj keď nemáte žiaden profil na Google+ alebo práve nie ste prihlásení v svojom profile na Google+.

Ak ste prihlásení do Google+, priradia sa dáta priamo vášmu profilu. Okrem toho sa informácie zverejňujú na Google+ (v závislosti od nastavenia profilu) a zobrazia sa Vaše kontaktné údaje.

Google zaznamenáva informácie o Vašich aktivitách „+1“ za účelom zlepšenia služieb Google pre Vás aj pre ostatných.

Zhromaždené informácie sa používajú takto:

Okrem vyššie uvedených účelov použitia sa Vami poskytnuté informácie používajú v súlade s platnými zásadami ochrany osobných údajov. Google môže zverejňovať súhrnné štatistiky o aktivitách „+1“ používateľov, príp. ich poskytne používateľom a partnerom.

Účel a rozsah spracovania údajov spoločnosťou Googel ako aj Vaše práva a možnosti nastavenia na ochranu Vašej súkromnej sféry nájdete v informáciách o ochrane údajov spoločnosti Google: https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

Twitter
Na našej webovej stránke sú integrované Plug-ins služby krátkych správ Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Plug-in Twitter možno rozpoznať podľa loga Twitter (biely vtáčik na modrom pozadí) a dodatku „Twitter“.

Plug-In spoločnosti Twitter sa aktivuje kliknutím, Váš prehliadač tak vytvorí priame spojenie k serverom spoločnosti Twitter a k Vášmu účtu na Twitteri. Pritom môže dôjsť k výmene údajov s inými používateľmi Twitteru.

Nemáme žiadne informácie o údajoch zasielaných do Twitteru.

Nemáme žiadne poznatky o účele a rozsahu zhromažďovania údajov a ich ďalšom spracovaní a používaní údajov spoločnosťou Twitter. Príslušné informácie nájdete na https://twitter.com/en/privacy. Ďalej máte možnosť nakonfigurovať nastavenia Vášho účtu na Twitteri (https://twitter.com/account/settings) za účelom ochrany údajov sami.

LinkedIn
Na našej webovej stránke sú integrované Plug-in siete LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043 USA. Za záležitosti ochrany údajov mimo USA je zodpovedná spoločnosť LinkedIn v Írsku, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Írsko.

Webové stránky, na ktorých sú integrované Plug-in, spôsobia, že Váš prehliadač stiahne príslušné komponenty z LinkedIn. Toto informuje spoločnosť LinkedIn o tom, ktorú konkrétnu webovú stránku navštevujete.

Keď ste pritom súčasne prihlásení do služby LinkedIn, možno to priradiť k Vášmu účtu na LinkedIn. Ak je takéto priradenie k Vášmu účtu na LinkedIn nežiaduce, môžete mu zabrániť tým, že sa pred vyvolaním našej webovej stránky odhlásite zo svojho účtu na LinkedIn.

Kliknutím na Plug-in služby LinkedIn sa spoja Vami navštívené webové stránky s Vaším účtom na LinkedIn a zdieľajú sa s ostatnými používateľmi.

Nedostávame žiadne informácie o údajoch odosielaných do LinkedIn. Nemáme poznatky o účele a rozsahu zhromažďovania údajov a o ďalšom spracovaní a používaní údajov spoločnosťou LinkedIn. Informácie o ochrane údajov nájdete na https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Ďalej máte možnosť sami nakonfigurovať v nastaveniach Vášho účtu na LinkedIn ochranu údajov.

Xing
Na našej webovej stránke sú integrované Plug-ins siete Xing (Xing AG, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Nemecko).

Webové stránky, ktoré používajú funkciu „XING Share-Button“, vytvoria prostredníctvom Vášho prehliadača po krátkom čase priame spojenie so servermi XING.

Funkcie XING Share-Button“ slúžia najmä výpočtu a zobrazeniu hodnoty počítadla. Podľa našich vedomostí pritom Xing pri vyvolaní tejto webovej stránky neukladá o Vás žiadne osobné údaje. XING predovšetkým neukladá žiadne IP adresy. Nedochádza tiež k vyhodnocovaniu Vášho správania pri používaním prostredníctvom súborov cookies. Informácie o ochrane údajov Xing a funkcii „XING Share-Button“ nájdete na nasledujúcej webovej stránke: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

Nemáme žiadne informácie o údajoch zasielaných do Xing.

Instagram
Na našej webovej stránke sú integrované Plug-in on-line služby Instagram Inc., CA 94025, 1601 Willow Road, Menlo Park, USA. Plug-in Instagramu možno rozpoznať podľa loga spoločnosti Instagram.

Aktivovaním (kliknutím na tlačidlo Instagram) sa vytvorí priame spojenie s Vaším profilom na Instagrame, keď ste do Instagramu prihlásení. Tým sa vytvorí priame spojenie so servermi Instagramu a prenášajú sa informácie o návšteve na našej webovej stránke. Nedostávame žiadne informácie o údajoch odosielaných spoločnosti Instagram.

Nemáme poznatky o účele a rozsahu zhromažďovania údajov a o ďalšom spracovaní a používaní údajov spoločnosťou Instagram. Informácie o ochrane údajov spoločnosti Instagram nájdete na https://help.instagram.com/155833707900388.

Google Maps
Na našej webovej stránke sú integrované Plug-in on-line služby Google Maps spoločnosti Google Inc., CA 94043, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, USA. Používaním Google Maps na našej webovej stránke sa odosielajú a ukladajú informácie o používaní a Vašej IP adrese do spoločnosti Google.

Nemáme poznatky o účele a rozsahu zhromažďovania údajov a o ďalšom spracovaní a používaní údajov spoločnosťou Google. Podľa informácií od Google nebudú tieto informácie prepojené s inými službami Google. Údaje zozbierané spoločnosťou Google môžu byť odoslané tretím stranám.

Používaním našej webovej stránky vyhlasujete, že so spracovaním údajov spoločnosťou Google súhlasíte.

Spracovaniu údajov u Google Maps možno zabrániť tým, že vo svojom prehliadači deaktivujete Javascript. V tom prípade však už nie je možné zobraziť mapy Google Maps.

Informácie o ochrane údajov spoločnosti Google nájdete na https://www.google.com/intl/sk_sk/help/terms_maps.html.

15. Mazanie osobných údajov

Údaje, ktoré ukladáme, sa zrušením príslušného oprávnenia, najmä po dosiahnutí účelu, pre ďalšie použitie zablokujú a po uplynutí lehôt uschovania podľa daňového a obchodného práva zmažú, pokiaľ nebudete výslovne súhlasiť s ďalším používaním svojich údajov alebo pokiaľ zmluvne nebolo dohodnuté niečo iné.

16. Bezpečnosť údajov

V záujme ochrany Vašich údajov proti neúmyselnému alebo nezákonnému vymazaniu, poskytnutiu, prístupu alebo proti ich manipulácii alebo strate a proti inému zneužitiu sa prijímajú vhodné technické a organizačné opatrenia.

Pre Vašu bezpečnosť budú Vaše údaje šifrované certifikátom webových stránok SSL (Secure Socket Layer). To je šifrovací štandard, ktorý sa používa napr. pri on-line bankingu. Bezpečné spojenie SSL spoznáte okrem iného podľa pripojeného „s“ k „http“ (teda https://…) v riadku s adresou Vášho prehliadača alebo podľa symbolu zámky v dolnej časti Vášho prehliadača.

Upozorňujeme vás, že bezpečnosť pri používaní internetu závisí od rôznych okolností a nemožno ju za všetkých okolností bezo zvyšku zaručiť.

17. Prehľad Vašich práv

Právo na informácie
Môžete požadovať informácie o účeloch spracovania, kategórii osobných údajov, kategóriách príjemcov, ktorým sa Vaše dáta sprístupňovali alebo sprístupnia, plánovanej dobe uloženia, pôvode Vašich údajov, pokiaľ tieto neboli získané priamo od Vás.

Právo na opravu
Môžete požadovať opravu nesprávnych alebo doplnenie správnych informácií.

Právo na vymazanie
Môžete požadovať vymazanie Vašich osobných údajov.

Právo na prenositeľnosť údajov
Údaje, ktoré poskytnete, môžete dostať v bežnom, strojom čitateľnom formáte alebo môžete požiadať o odoslanie inej zodpovednej osobe.

Právo na sťažnosť
Za týmto účelom sa môžete obrátiť na úrad dohľadu podľa miesta Vášho zvyčajného pobytu alebo na náš príslušný úrad dohľadu.

Právo na obmedzenie
Môžete uplatniť právo na obmedzenie spracovania údajov, keď je spochybnená správnosť osobných údajov, spracovanie je protizákonné a dotknutá osoba odmietne vymazanie osobných údajov a namiesto toho požiada o obmedzenie používania osobných údajov, zodpovedná osoba osobné údaje na účely spracovania už dlhšie nepotrebuje, dotknutá osoba ich však potrebuje na uplatnenie, výkon alebo obhajobu osobných nárokov, alebo dotknutá osoba vznesie námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 DGDPR, pokiaľ nie je isté, či prevažujú oprávnené dôvody zodpovednej osoby voči oprávneným záujmom dotknutej osoby.

Právo na podanie námietky
Všeobecné právo na námietku platí pre všetky tu opísané účely spracovania, ktoré sa spracúvajú na právnom základe čl. 6 odsek 1 písm. f) GDPR. Na rozdiel od spracovania údajov opísaného v časti s názvom „Spracovanie údajov na reklamné účely“ sme povinní vybaviť námietku len vtedy, ak uvediete dôvody prevažujúceho významu vyplývajúce z konkrétnej situácie.