Home » Všeobecné obchodné podmienky

§ 1 Platnosť všeobecných obchodných podmienok
§ 2 Podmienky pre uzavretie zmluvy zo strany Mercateo Slovakia s.r.o.
§ 3 Uzavretie zmluvy
§ 4 Údaje v katalógu
§ 5 Právo na vrátenie tovaru
§ 6 Výhrada dodania
§ 7 Platobné a dodacie podmienky
§ 8 Omeškanie
§ 9 Miesto plnenia a prechod rizika
§ 10 Povinnosť uskutočniť vyšetrovanie
§ 11 Výhrada vlastníckeho práva
§ 12 Kompenzácia a zadržanie
§ 13 Záruka
§ 14 Ručenie
§ 15 Ochrana dát
§ 16 Poukážkové akcie
§ 17 Rozhodné právo
§ 18 Písomná forma
§ 19 Sídlo súdu
§ 20 Salvátorská klauzula

 

§ 1 Platnosť všeobecných obchodných podmienok

1.1  V zmluvnom vzťahu medzi Mercateo Slovakia s.r.o. a zákazníkom platia výlučne všeobecné obchodné podmienky, ktoré sú uvedené v tomto dokumente
v aktuálne platnom znení v čase uzavretia zmluvy.

1.2 V jednotlivých prípadoch platia dodatočne zvláštne podmienky spoločnosti Mercateo Slovakia s.r.o., prípadne príslušnej partnerskej firmy, s ktorou spolupracujeme. Na tieto zvláštne podmienky vždy v príslušnom prípade obzvlášť upozorníme.

1.3 Platnosť ďalších všeobecných obchodných podmienok zákazníka mimo tejto zmluvy je výslovne vylúčená. Toto platí i v prípade, keď Mercateo Slovakia s.r.o. zamlčí alebo výslovne neprotestuje proti podmienkam uvedeným napríklad prostredníctvom odkazov na hlavičkovom papieri, dodacích listoch a podobne.

1.4 Súhlas s platnosťou všeobecných obchodných podmienok zákazníka nespočíva v dodávke dohodnutých služieb, ich bezvýhradného prijatia alebo zaplatenia dohodnutej odmeny.

 

§ 2 Podmienky pre uzavretie zmluvy zo strany Mercateo Slovakia s.r.o.

2.1 Produkty a služby ponúkané spoločnosťou Mercateo sú aplikovatené výlučne na podnikateľov v zmysle Občianskeho zákonníka podľa § 14.

2.2 V prípade, že Mercateo Slovakia s.r.o. zistí po realizácii zmluvy, že zákazník nie je podnikateľom v zmysle Občianskeho zákonníka podľa § 14, môže Mercateo v rámci primeranej lehoty vyhlásiť odstúpenie od zmluvy.

 

§ 3 Uzavretie zmluvy

3.1 Zmluva medzi Mercateo Slovakia s.r.o. a zákazníkom sa realizuje prostredníctvom prevzatia, ktoré korešponduje s ponukou, a to podľa nasledovných ustanovení.

3.2 Služby ponúkané spoločnosťou Mercateo Slovakia s.r.o. v rámci internetového katalógu predstavujú požiadavku spoločnosti Mercateo Slovakia s.r.o. zákazníkovi, aby odovzdal ponuku na uzavretie kúpnej zmluvy.

3.3 Objednávka zákazníka je ponukou zákazníka spoločnosti Mercateo Slovakia s.r.o. na uzavretie kúpnej zmluvy podľa podmienok uvedených v objednávke.

3.4 Potvrdenie prijatia objednávky spoločnosťou Mercateo Slovakia s.r.o. zákazníkovi nepredstavuje prijatie ponuky.

3.5 Zmluva je realizovaná výslovným potvrdením príjmu spoločnosťou Mercateo Slovakia s.r.o. alebo pri neexistencii takéhoto potvrdenia prostredníctvom dodávky produktu zákazníkovi na adresu, ktorá je uvedená v objednávke.

 

§ 4 Údaje v katalógu

4.1 Údaje o produktu v online katalógu sú nezáväzné a nepredstavujú popis vlastností príslušného produktu.

4.2 Cenové údaje v katalógu predstavujú netto ceny s pripočítaním príslušnej platnej dane z pridanej hodnoty, okrem prípadov, v ktorých je v katalógu uvedená suma výslovne označená ako brutto cena.

4.3 V prípade, že dôjde k chybnému uvedeniu ceny produktu ponúkaného v online katalógu, je Mercateo Slovakia s.r.o. oprávnená odstúpiť od zmluvy bez ohľadu na možné zákonné napadnutie platnosti.

4.4 Dodacie lehoty a dostupnosť produktov uvedených v online katalógu spoločnosti Mercateo Slovakia s.r.o. závisia od údajov dodávateľov spoločnosti Mercateo Slovakia s.r.o. a vzťahujú sa k pracovným dňom od pondelka do piatku. Predstavujú nezáväznú informáciu o predpokladaných dodacích lehotách a dostupnosti.

 

§ 5 Právo na vrátenie tovaru

5.1 Vrátenie (stiahnutie alebo výmena), na ktorú sa nevzťahuje zákonný a/alebo dohodnutý právny nárok, je vylúčené. V prípade vrátenia znáša zákazník všetky prepravné náklady spoločnosti Mercateo Slovakia s.r.o. spojené s dodávkou ako i náklady spojené s vrátením produktu, ako napríklad prepravné náklady a poplatky za spracovanie spoločnosti Mercateo Slovakia s.r.o., pokiaľ k vráteniu nedôjde v dôsledku práva na odstúpenie. Pokiaľ je u jednotlivých produktov právo na vrátenie, prípadne právne následky vylúčené, prednosť majú všeobecné obchodné podmienky.

5.2 Pred tým, ako zákazník využije svoje právo na vrátenie tovaru, mal by sa spojiť so zákazníckou službou spoločnosti Mercateo, aby sa odsúhlasil ďalší postup a umožnilo rýchle vybavenie samotného vrátenia produktu. Za týmto účelom má zákazník k dispozícii náš online formulár určený pre vrátenie produktov a reklamácie v archíve objednávok na stránke https://www.mercateo.sk/archiv_objednavok.

 

§ 6 Výhrada dodania

6 V prípade, že Mercateo Slovakia s.r.o. dostane po uzavretí kúpnej zmluvy informáciu od dodávateľa o dodacích lehotách, ktorá sa líši od informácie o dodacích lehotách zobrazenej v online katalógu, bude Mercateo Slovakia s.r.o. okamžite informovať zákazníka. Zákazník môže objednávku so zmenenými dodacími lehotami potvrdiť alebo od zmluvy odstúpiť. Pokiaľ zákazník nepotvrdí zmenené dodacie lehoty, má Mercateo Slovakia s.r.o. podľa vlastného uváženia právo na odstúpenie od zmluvy alebo právo na dodanie tovaru porovnateľného druhu a kvality za tú istú cenu. Toto platí i  pre prípad dodatočne zistenej nedostupnosti produktu ponúkaného v online katalógu.

 

§ 7 Platobné a dodacie podmienky

7.1 Produkty sú dodávané v uvedených baleniach. Mercateo Slovakia s.r.o. si vyhradzuje právo na technické zmeny a zmeny formy, farby a hmotnosti v rámci ožadovaných a obvyklých limitov.

7.2 Mercateo Slovakia s.r.o. dodáva výlučne odberateľom na Slovensku.

7.3 Firemní zákazníci, ku ktorým patria osoby samostatne zárobkovo činné, združenia podľa občianskeho zákonníka, ako i spolky, si môžu vybrať medzi nasledovnými spôsobmi platby: faktúra, povolenie inkasa alebo platba vopred.

7.4 Platba na faktúru alebo prostredníctvom udelenia povolenia k inkasu je možná iba po preskúmaní bonity zákazníka s kladným výsledkom. Ak si zákazník zvolí možnosť platby na faktúru alebo udelí spoločnosti Mercateo Slovakia s.r.o. povolenie k inkasu, je Mercateo Slovakia s.r.o. oprávnené preskúmať bonitu zákazníka pred samotnou dodávkou a za týmto účelom má oprávnenie vyžiadať si informácie o zákazníkovi, napríklad informácie o úveroch od spoločností Creditreform alebo Schufa. Ak
preskúmanie bonity zákazníka skončí s negatívnym výsledkom, je Mercateo Slovakia s.r.o. oprávnené realizovať dodávku zákazníkovi iba proti platbe vopred. Mercateo Slovakia s.r.o. bude o tomto postupe zákazníka okamžite informovať.

7.5 Faktúry sú splatné okamžite po vystavení faktúry, okrem prípadov, kedy sa strany dohodli v jednotlivých prípadoch a písomne na inom termíne. Pri povolení inkasa je suma stiahnutá z uvedeného bankového účtu zákazníka ihneď po vystavení faktúry.

7.6 Pri dodávkach na základe platby vopred sú akceptované iba platby prevodom alebo hotovostným šekom. Akceptácia zmeniek je vylúčená.

7.7 Prepravné náklady spojené so zasielaním produktov sa menia podľa dodávateľa. Aktuálne sadzby prepravného sú v nákupnom košíku zobrazené oddelene podľa dodávateľa. Objednané produkty sú zasielané prostredníctvom balíkovej služby, ktorú si vyberie dodávateľ.

7.8 V prípade, že je nutné dodaný produkt vyniesť po schodoch, vyhradzuje si Mercateo Slovakia s.r.o. u produktov s celkovou hmotnosťou viac ako 100 kg právo na započítanie paušálu.

7.9 Objednávky prijaté do 13. hodiny sa podľa dostupnosti produktov zasielajú spravidla v ten istý deň. V dôsledku faktorov, ktoré nemôže ovplyvniť alebo nemôže ovplyvniť dostatočne ani Mercateo Slovakia s.r.o. ani dodávateľ (napríklad počasie), môže v jednotlivých prípadoch dôjsť k predĺženiu lehoty dodania. Ak by sa v takom  prípade mala dodávka neprimerane omeškať, Mercateo Slovakia s.r.o. bude zákazníka o tomto omeškaní informovať.

7.10 Čiastkové dodávky sú povolené.

7.11 Spolu s produktom sa dodáva i dodací list. Faktúra je vystavená oddelene prostredníctvom faxu, pošty alebo v elektronickej forme.

 

§ 8 Omeškanie

8.1 V prípade omeškania je Mercateo Slovakia s.r.o. oprávnená požadovať úroky z omeškania vo výške 8 % nad základným úrokom Európskej centrálnej banky.

8.2 Mercateo Slovakia s.r.o. je oprávnená podľa § 353 Obchodného zákonníka požadovať úroky zo splatnosti odo dňa splatnosti uvedeného na faktúre.

 

§ 9 Miesto plnenia a prechod rizika

9.1 Miestom plnenia je miesto špedičného skladu príslušných produktov.

9.2 Po odovzdaní predanej veci prepravcovi na mieste plnenia prechádza riziko na kupca. Na rovnakej úrovni ako odovzdanie je omeškanie prijatia kupcom.

 

§ 10 Povinnosť uskutočniť vyšetrovanie

10.1 Zákazník je bezprostredne po obdržaní povinný preskúmať produkt, dodací list a faktúru.

10.2 Omeškané reklamácie sú na ťarchu zákazníka a nemožno ich zohľadniť za predpokladov § 377 Obchodného zákonníka.

10.3 Pokiaľ došlo k dodaniu iných ako objednaných produktov alebo k dodaniu chybného množstva, mal by sa zákazník okamžite spojiť s Mercateo
Slovakia s.r.o.. Za týmto účelom má zákazník k dispozícii náš online formulár určený pre vrátenie produktov a reklamácie v archíve objednávok na stránke https://www.mercateo.sk/archiv_objednavok. Mercateo Slovakia s.r.o. sa postará o vyzdvihnutie chybne dodaných produktov a dodá objednané produkty. Zákazníkovi nevznikajú v dôsledku dodatočnej dodávky žiadne ďalšie náklady, ktoré by boli vyššie ako normálne náklady spojené so spracovaním objednávky.

§ 11 Výhrada vlastníckeho práva

 
11.1 Až do splnenia všetkých pohľadávok, ktoré má Mercateo Slovakia s.r.o. voči zákazníkovi na základe obchodného vzťahu, vyhradzuje si Mercateo
Slovakia s.r.o. vlastnícke právo na dodávané produkty.

11.2 Zákazník nie je oprávnený založiť produkty dodávané spoločnosťou Mercateo Slovakia s.r.o., ani ich previesť do vlastníctva tretích strán, či týmto priznať iné vlastnícke práva. Ak tretia strana získa predsa len práva na založený produkt, odstupuje tým zákazník svoje získané vlastnícke právo k založenému produktu spoločnosti Mercateo Slovakia s.r.o.. Mercateo Slovakia s.r.o. prijíma takého odstúpenie. Zákazník je povinný Mercateo Slovakia s.r.o. okamžite informovať, ak dôjde k exekúcii alebo zabaveniu založeného produktu, prípadne inému úradnému nariadeniu vzhľadom na produkt z pohľadu tretej strany.

11.3 Mercateo Slovakia s.r.o. uvoľní takto vyhradený majetok pokiaľ realizovateľná hodnota tohto majetku prevýši pohľadávku voči zákazníkovi o viac ako 20%.

11.4 U prebiehajúceho vyúčtovania slúžia záruky k zabezpečeniu vymožiteľnosti salda.

 

§ 12 Kompenzácia a zadržanie

12.1 Zákazník môže počítať iba s takými kompenzačnými nárokmi, ktoré boli právoplatne ustanovené alebo písomne uznané. V ostatných prípadoch je kompenzácia zákazníka vylúčená.

12.2 Právo na spätné zadržanie zákazníkom vzniká iba v prípade, kedy tento nárok vzniká z rovnakého zmluvného vzťahu, z akého pochádza protislužba zodpovedajúca zadržanej povinnosti.

 

§ 13 Záruka

13.1 Záručná lehota je platná na obdobie jedného roka.

13.2 Chyby u dodaných produktov je nutné reklamovať okamžite podľa § 377 odseku 1 Obchodného zákonníka, v opačnom prípade sa dodaný produkt považuje podľa § 377 odseku 2 Obchodného zákonníka za prijatý.

13.3 V záručnom prípade Mercateo Slovakia s.r.o. podľa svojho uváženia dodaný produkt opraví, alebo vymení za bezchybný produkt alebo zákazníkovi poskytne pri navrátení chybného produktu dobropis v hodnote daného produktu.

13.4 Zákazník môže znížiť nákupnú cenu alebo odstúpiť od zmluvy pokiaľ sa Mercateo Slovakia s.r.o. zlepšenie nepodarí dvakrát v rámci primeranej lehoty. Ďalšie nároky zákazníka sú vylúčené.

13.5 Pokiaľ zákazník uplatní svoje záručné právo, mal by sa spojiť so zákazníckou službou spoločnosti Mercateo Slovakia s.r.o., aby si dohodol ďalší postup a umožnil rýchle vybavenie záruky. Za týmto účelom má zákazník k dispozícii náš online formulár určený pre vrátenie produktov a reklamácie v archíve objednávok na stránke https://www.mercateo.sk/archiv_objednavok.

 

§ 14 Ručenie

14.1 Mercateo Slovakia s.r.o. ručí za úmyselnú a hrubú nedbanlivosť. V prípade ľahkého porušenia podstatnej povinnosti vyplývajúcej zo zmluvy (kardinálna povinnosť) z nedbanlivosti, ručí Mercateo Slovakia s.r.o. za typicky predvídateľné škody, ktoré sú v každom ohľade obmedzené na kúpnu cenu objednaného tovaru. Náhrada epriamych škôd je v prípade nedbalosti vylúčená.

14.2 V ostatných prípadoch je ručenie vylúčené, pokiaľ je toto zákonne prípustné.

14.3 Ručenie podľa zákona o produktovom ručení zostáva nedotknuté.

14.4 Mercateo Slovakia s.r.o. neručí za škody spôsobené vyššou mocou.

14.5 Tieto pravidlá ručenia platia rovnako pre orgány a zamestnancov spoločnosti Mercateo Slovakia s.r.o..

 

§ 15 Ochrana dát

15.1 Zákaznícke dáta poskytnuté v rámci objednávky sa zbierajú, spracovávajú a používajú výlučne pre účely vybavenia objednávky. Zákazník súhlasí s týmto postupom a súhlasí s odovzdaním týchto dát za účelom vybavenia objednávky firmám spolupracujúcim s Mercateo Slovakia s.r.o..

15.2  Pokiaľ zákazník prijatím týchto všeobecných obchodných podmienok súhlasil s použitím svojich dát pre potreby interného marketingového výskumu, zlepšovania produktov a služieb alebo iných marketingových účelov spoločnosti Mercateo Slovakia s.r.o., je zákazník oprávnený kedykoľvek tento súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu môže byť urobené prostredníctvom e-mailu na adresu service@mercateo.sk.

15.3 Spracovanie a používanie zákazníckych dát spoločnosťou Mercateo Slovakia s.r.o. nad rámec použitia uvedeného v odseku 1 a 2 nie je povolené.

15.4 Mercateo Slovakia s.r.o. je povinná dodržiavať všetky príslušné ustanovenia o ochrane dát, predovšetkým uchovávanie utajenia dát podľa § 5 Spolkového zákona na ochranu dát a je povinná podniknúť vhodné technické a organizačné kroky k zaisteniu ochrany dát.

15.5 Pokiaľ zákazník nesúhlasí so zhromažďovaním, spracovaním a použitím svojich dát v zmysle odseku 1 tohto ustanovenia alebo v rozsahu potrebnom na spracovanie objednávky, nie je riadne vybavenie objednávky možné. Pokiaľ došlo medzi stranami k uzavretiu platného zmluvného vzťahu pred odopretím súhlasu zo strany zákazníka, má Mercateo Slovakia s.r.o. právny nárok na odstúpenie od zmluvy.

 

§ 16 Poukážkové akcie

16.1 U poukážkových akcií môže zákazník použiť vždy len jednu poukážku.

16.2 Poukážky nemožno použiť na nákupy v rámci sprostredkovateľskej činnosti od Mercateo Slovakia s.r.o..

16.3 Hodnota poukážky sa chápe vrátane zákonnej dane z pridanej hodnoty.

16.4 Pokiaľ je hodnota objednávky nižšia ako hodnota poukážky, nevzniká zákazníkovi nárok na vyplatenie alebo dobropis rozdielu. Hodnota poukážky sa nevzťahuje na prepravné náklady. Rozdiel prepadá.

16.5 Hodnota poukážky je pri jednej objednávke percentuálne rozdelená na všetky produkty podľa ich hodnoty.

16.6 Poukážky sa akceptujú len pri online objednávkach, dodatočné zaúčtovanie hodnoty poukážky je vylúčené. Pokiaľ sa hodnota poukážky nezobrazuje v nákupnom košíku, je zákazník povinný obrátiť sa za účelom vyjasnenia situácie pred odoslaním objednávky na našu zákaznícku službu, prostredníctvom e-mailu na ervice@mercateo.sk.

16.7 Hodnota poukážky je na faktúre zobrazovaná oddelene a konečná suma je príslušne o túto hodnotu ponížená. Dodatočné znižovanie konečnej sumy o hodnotu poukážky nie je povolené.

 

§ 17 Rozhodné právo

17 Rozhodným právom je právo Slovenskej republiky s výnimkou kúpneho práva podľa OSN.

 

§ 18 Písomná forma

18.1 Dohody medzi stranami musia byť uzavreté v písomnej forme, aby mohli nadobudnúť právnu účinnosť.

18.2 Ústne dohody musia byť potvrdené písomne oboma stranami, aby mohli nadobudnúť právnu účinnosť.

18.3 Zmena alebo zrušenie požiadavky na písomnú formu uzatvárania dohôd je možné iba v písomnej podobe.

18.4 K zachovaniu písomnej podoby postačuje na rozdiel od §§ 127 ods. 3, 126a Občianskeho zákonníka odovzdanie vyhlásenia prostredníctvom e-mailu aj vtedy, ak je možno vystavovateľa jasne určiť a vyhlásenie nie je podpísané pomocou elektronického podpisu. Užívateľ e-mailu, ktorý nie je podpísaný pomocou elektronického podpisu podľa §§ 127 ods. 3, 126a Občianskeho zákonníka musí považovať obsah vyhlásenia za správne doručený a v prípade súdneho sporu sa vzdáva možnosti namietať, že jeho vyhlásenie so zodpovedajúcim obsahom nebolo doručené uvedenému adresátovi v čase uvedenom vo vyhlásení.

 

§ 19 Sídlo súdu

19.1 Výlučným príslušným súdom je súd v Bratislave.

19.2 Mercateo Slovakia s.r.o. je bez ohľadu na vyššie uvedené pravidlo oprávnená podať žalobu na každom zákonne povolenom všeobecnom súde.

 

§ 20 Salvátorská klauzula

20 V prípade, že sa niektoré z daných ustanovení stane neúčinným alebo neplatným, účinnosť ostatných ustanovení zostáva týmto nedotknutá. Na miesto neúčinných alebo neplatných predpisov nastupuje zákonná úprava, okrem prípadov, že si strany v právne účinnej forme dohodnú iný postup. Toto pravidlo platí i pre prípady, ktoré týmito nariadeniami nie sú dotknuté.